നവമാധ്യമങ്ങൾ

നവമാധ്യമങ്ങൾ

ഓരോ ദിവസവും മാറി വരുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ പലർക്കും ഒരു പരിമിതിയാണ്. ടെക്നോളജിയിൽ പിന്നിലായാൽ ഉള്ളടക്കം കൊണ്ട് മാത്രം പിടിച്ചു നിൽക്കാനാവില്ല.