വഴിയമ്പലം

വഴിയമ്പലം

കാത്തിരിക്കാത്ത മനുഷ്യരുണ്ടോ....ഉണ്ടാവില്ല.എല്ലാ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലേയും പ്രധാന ഏടാണ് കാത്തിരിപ്പ്.അകന്നു പോയ വ്യക്തികളെ ഓർമ്മകളുടെ തടവിലാക്കി കാത്തിരിക്കുന്ന കഥാപാത്രത്തെ നിങ്ങൾക്കീ കുഞ്ഞു കവിതയിൽ പരിചയപ്പെടാം.