തലശ്ശേരി : ഒയാസിസ്‌ ക്ലബ്ബ് ലോട്ടസിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ  സംഘടിപ്പിക്കുന്ന
ഒയാസിസ്‌ പ്രീമിയർ ലീഗ് 2022 (OPL)
(29/12/2022) രാത്രി 8 മണിക്ക് നിസാർ.കെ (വാർഡ് കൺവീനർ )ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും..
എല്ലാവരെയും ചുങ്കം Win Arena ടർഫ് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു

തലശ്ശേരി : ഒയാസിസ്‌ ക്ലബ്ബ് ലോട്ടസിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഒയാസിസ്‌ പ്രീമിയർ ലീഗ് 2022 (OPL) (29/12/2022) രാത്രി 8 മണിക്ക് നിസാർ.കെ (വാർഡ് കൺവീനർ )ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.. എല്ലാവരെയും ചുങ്കം Win Arena ടർഫ് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു

opl cricket thalassery

 തലശ്ശേരി : ഒയാസിസ്‌ ക്ലബ്ബ് ലോട്ടസിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ  സംഘടിപ്പിക്കുന്ന
ഒയാസിസ്‌ പ്രീമിയർ ലീഗ് 2022 (OPL)
(29/12/2022) രാത്രി 8 മണിക്ക് നിസാർ.കെ (വാർഡ് കൺവീനർ )ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും..
എല്ലാവരെയും ചുങ്കം Win Arena ടർഫ് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു 

Leave a Reply